AKO A KDE MÔŽEM NAHLÁSIŤ ŠKODOVÚ UDALOSŤ?
 
 
Telefonicky na čísle Call centra + 421 2 208 54 208.
 
Zaslaním správy o nehode na e-mailovú adresu info@groupama.sk.
 
Osobne v ktoromkoľvek klientskom centre poisťovne.
   
Všetky chýbajúce dokumenty, potrebné k vyšetreniu škodovej udalosti, môžete nahrať cez odkaz Chcem doplniť doklady k škodovej udalosti. Zaslať ich môžete aj elektronicky na adresu info@groupama.sk alebo poštou na adresu: Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, P.O.Box 32, 820 05 Bratislava 25. 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.