Dôležité informácie k cestovnému poisteniu v súvislosti s koronavírusom (COVID-19)


Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu (COVID-19) sme pripravili prehľad tých najdôležitejších otázok a odpovedí v súvislosti s cestovaním do zahraničia. Nájdete tu užitočné informácie o cestovnom poistení, krytí jednotlivých rizík či karanténe po návrate zo zahraničia.

 

Kryje cestovné poistenie aj liečbu koronavírusu?

 Ministerstvo zahraničných vecí SR (ďalej len MZVSR) zverejnilo 8.6.2021 tzv. cestovateľskú mapu bezpečných krajín, čo znamená, že v prípade cestovania do zelených krajín má klient u nás plné krytie v rámci cestovného poistenia. V prípade cestovania do zelenej krajiny cestovné poistenie od Groupamy rovnako kryje aj storno cesty pre prípad, že by mal poistený alebo jeho spolucestujúce osoby pozitívny test na Covid.

Cestovateľskú mapu nájdete na tomto linku.

 

Kryje cestovné poistenie od Groupamy aj liečbu na koronavírus COVID-19 aj v prípade, ak vycestujem do krajiny, ktorá je na stránke MZVSR označená ako červená alebo čierna?

 Pre krajiny, ktoré sú na stránke MZVSR označené ako červené naďalej platí odporúčanie necestovať. Do krajín v čiernom zozname ministerstvo dokonca dôrazne odporúča necestovať. Poisťovňa Groupama preto v cestovnom poistení nekryje liečbu koronavírusu COVID-19 v krajinách, pre ktoré MZVSR vydalo odporúčanie necestovať. 

Vycestoval som do zahraničia, mám cestovné poistenie a hospitalizujú ma s podozrením na koronavírus. Kryje mi poisťovňa liečebné náklady?

Za poistnú udalosť v rámci rizika liečebných nákladov sa považuje náhle a akútne ochorenie v zahraničí súvisiace s ošetrením, liečením, hospitalizáciou a ďalšími úkonmi. Ak sa teda u klienta bude jednať o akútne ochorenie, ktorého príznaky sa prejavili až po vycestovaní, klientovi vzniká nárok na poistné plnenie za liečebné výdavky, teda aj za náklady súvisiace s liečbou koronavírusu (COVID – 19). Platí to za predpokladu, že poistený vycestoval do krajiny, ktorá pred jeho vycestovaním nebola označená MZV SR alebo WHO v súvislosti s COVID-19 za rizikovú a s odporúčaním necestovať.

 

V akých prípadoch mi preplatí poisťovňa storno objednanej služby?

Poisťovňa Groupama uhradí náklady storno poplatkov, ak klient stornuje objednanú službu z dôvodu závažného akútneho ochorenia alebo hospitalizácie, vrátane ochorenia COVID-19 a existuje predpoklad, že do nástupu na dovolenku alebo pobytu klient nevyzdravie. Právo na poistné plnenie vznikne aj vtedy, ak blízke osoby cestujúce spolu s poisteným ochoreli ešte pred vycestovaním, a z toho dôvodu nemôžu vycestovať.

Zároveň musí byť splnená podmienka, že poistenie bolo uzatvorené pred alebo súčasne s objednanou službou, nie dodatočne po objednaní služby.

Doplňujúce informácie k poisteniu storna objednanej služby v súvislosti s koronavírusom:

•  Vlaková doprava

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky od 12.3.2020 z dôvodu šíriaceho koronavírusu pristúpila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) k obmedzeniam vo vnútroštátnej i medzinárodnej preprave. ZSSK až do odvolania vypláca zákazníkom návratky za zakúpené vnútroštátne a medzinárodné cestovné doklady bez sankcie za vrátenie dokladu (storna). Snahou je v maximálne možnej miere eliminovať šírenie koronavírusu, preto pristúpili k predĺženiu časového obdobia na možnosti uplatnenia návratiek cestovných dokladov, ktoré boli zakúpené pred vyhlásením mimoriadnej situácie s platnosťou počas nej – až do 30. 6. 2020.

•  Letecká doprava

V súvislosti s neustále sa meniacou situáciou na hraničných prechodoch jednotlivých štátov, obmedzením leteckej a autobusovej prepravy osôb, ako aj možným postupným uzatváraním hraníc ďalších štátov, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vyzýva, aby  občania  rešpektovali platné cestovné odporúčanie v stupni číslo 3 – necestovať do všetkých štátov sveta, platné od 16. marca 2020. Ak mal klient zakúpenú letenku, zrušenie všetkých letov sa považuje za mimoriadnu udalosť a v prípade kúpy letenky má klient dve možnosti:

  • vrátenie peňazí za letenku v priebehu 1 až 8 týždňov,
     
  • presunutie letu na iný termín.

•  Cestovná kancelária

Zájazd je možné zrušiť z rôznych dôvodov a postup sa riadi storno podmienkami uvedenými vo všeobecných zmluvných podmienkach cestovnej kancelárie. Klienti môžu svoju dovolenku stornovať iba dvoma spôsobmi:

  • V zmysle zákona č. 170/2015 Z.z. o zájazdoch odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia storno poplatkov, ak nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti v cieľovom mieste alebo jeho bezprostrednej blízkosti, čiže oblasť, mesto, letovisko sú z moci úradnej uzatvorené a nie je možné čerpať služby a cestovná kancelária nie je schopná dodržať podmienky vyplývajúce zo zmluvy o zájazde z dôvodu uzatvorenia cieľového miesta kompetentnými orgánmi a zavedenia karantény, v takomto prípade by  cestovná kancelária mala vrátiť 100-percentnú výšku ceny zájazdu, alebo,
     
  • ponúknuť možnosť preložiť zájazd na iný termín.


Ak už mám zaplatený zájazd a pre strach z koronavírusu nevycestujem, preplatí mi poisťovňa storno zájazdu?

× V prípade zrušenia cesty z dôvodu obáv z pandémie alebo epidémie poistenému nevznikne právo na poistné plnenie z cestovného poistenia na akékoľvek škody, čiže ani na preplatenie storno zájazdu.

 

Aké mám povinnosti, ak v zahraničí ochoriem?
Čo najskôr, bez zbytočného odkladu a podľa aktuálneho zdravotného stavu je potrebné kontaktovať asistenčnú službu Eurocross na telefónnom čísle +420 2 96 33 96 33. Operátori asistenčnej služby sú k dispozícii NON-STOP a klientom poradia a poskytnú im všetky dôležité informácie. 


Aké mám povinnosti po návrate na Slovensko?
Po návrate na Slovensko je potrebné bez zbytočného odkladu  nahlásiť škodovú udalosť  poisťovateľovi či už formou ONLINE hlásenia na stránke www.groupama.sk v časti Škodová udalosť alebo formou tlačiva - Oznámenie škodovej udalosti, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.groupama.sk.


Aké doklady potrebujem k oznámeniu škodovej udalosti?

Poisťovni je potrebné predložiť lekársku správu, doklady o úhrade nákladov a dokumenty, ktoré od vás poisťovňa bude ďalej žiadať. V prípade rizika storno objednanej služby a predčasného návratu je potrebné predložiť lekársku správu, doklad o zakúpenom pobyte, o jeho zaplatení, prípadne iné doklady, ktoré poisťovňa môže požadovať. Predložiť tieto doklady je nutné ako v prípade ONLINE hlásenia, tak aj v prípade hlásenia škodovej udalosti prostredníctvom formuláru Oznámenie škodovej udalosti.
 

Dôležité linky:

Nahlásenie škodovej udalosti: https://online.groupama.sk/hlasenie-skodovej-udalosti.

Aktuálne informácie o koronavíruse COVID-19: 
https://www.korona.gov.sk/ .

Aktuálne a oficiálne informácie o cestovaní a odporúčania pre ľudí v zahraničí z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: https://www.mzv.sk/.

Aktuálne a oficiálne informácie o opatreniach na území SR a hraničných priechodoch z Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/.

Rady a odporúčania pre cestujúcich z Euróspekho spotrebiteľského centra SR: https://esc-sr.sk/otazky/prava-cestujucich/.

Oficiálne informácie z Úradu verejného zdravotníctva SR: http://www.uvzsr.sk/.

 

 

 


 

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.