Úrazové poistenie k platobným kartám

Úrazové poistenie k medzinárodným platobným kartám OTP Banky Slovensko, a. s.

  • Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú poistenému vo všetkých krajinách sveta vrátane Slovenskej republiky.
  • Poistnou udalosťou je úraz.
  • Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ku ktorým dôjde počas trvania poistenia pri akejkoľvek činnosti poisteného
  • Poistenie je možné dojednať aj po začatí platnosti MPK a to na dobu do ukončenia platnosti MPK

 

 
 
  Úrazové poistenie zahŕňa nasledovné zložky poistenia:
  
Smrť následkom úrazu.
  Ak poistený zomrie na následky úrazu, ktorý utrpel počas poistnej doby, poisťovňa vyplatí oprávneným osobám poistné plnenie vo výške poistnej sumy.
Trvalé následky úrazu spôsobujúce invaliditu.
  V prípade následkov úrazu, ktorý poistený utrpel počas poistnej doby, a ktoré spôsobia trvalú invaliditu, priznanú podľa rozhodnutia posudkovej komisie v Sociálnej poisťovni, poisťovňa vyplatí jednorazovo poistnú sumu
Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu.
  Ak dôjde k úrazu poisteného a čas, ktorý je podľa poznatkov vedy obvykle potrebný na zahojenie alebo ustálenie telesného poškodenia spôsobeného úrazom je minimálne 15 dní, poisťovňa vyplatí za každý kalendárny deň času nevyhnutného liečenia úrazu sumu denného odškodného. Maximálny možný počet dní času nevyhnutného liečenia sa určí podľa platnej Oceňovacej tabuľky pre čas nevyhnutného liečenia úrazu
   
 
 

  Pre držiteľov medzinárodných platobných kariet k bežným účtom OTP Banka Slovensko

1. READY <15 – pre klientov do 15 rokov, ktorí sú držiteľmi medzinárodných platobných kariet v OTP Banka Slovensko, a. s.

Smrť následkom úrazu
Poistná suma 663,88 EUR

Trvalé následky úrazu
Poistná suma 663,88 EUR


Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu
Poistná suma 1,66 EUR na deň 
 


 

Flotilové poistenie motorových vozidiel

Produkt ponúkame pre zamestnávateľov, ktorí vlastnia vo svojej firme 5 alebo viac motorových vozidiel.Flotilové poistenia vám zabezpečia jednotlivé autá alebo celý vozový park v prípade poškodenia, zničenia, živelnej udalosti alebo odcudzenia

Viac informácií >>

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.