Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi je individuálne poistenie určené pre fyzickú osobu - zamestnanca, ktorý má pracovný pomer založený pracovnou zmluvou na dobu neurčitú. Kryje nárok zamestnávateľa na náhradu škody, ktorú mu zamestnanec spôsobil pri výkone zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh.

Poistenie zodpovednosti za škodu zahŕňa:

poistnú sumu je možné stanoviť až do výšky 7 000
v základnom krytí sa územný rozsah vzťahuje aj na územie ČR

rozšírené krytie aj pre územie Európy
možnosť poistiť aj vodiča z povolania (vozidlo do 3,5 t)
Mám záujem o poistenie

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.