Nový Program Oblúk života - Spolu

Naším cieľom je, aby sme Vám boli k dispozícii vždy s najmodernejšími produktmi.

Nový Program Oblúk života - Spolu je moderný, flexibilný, transparentný a na slovenskom trhu z viacerých hľadísk jedinečný produkt, ktorý sa prispôsobí Vašej aktuálnej životnej situácii. Zahŕňa vynikajúce investičné príležitosti a výhody poskytované ochranou životného poistenia, šitého na mieru.

 
Poistenie odporúčame každému:
 
 • kto si chce vytvoriť finančné zdroje pre realizáciu svojich dlhodobých cieľov, ako napríklad kúpa rodinného domu, vzdelanie svojich detí alebo finančné zabezpečenie staroby,
 • kto si chce pravidelným sporením, pri zabezpečení krytia poistných rizík, investovať svoje peniaze dlhodobo,
 • kto si chce sám zostaviť investičné portfólio z moderných podkladových aktív, ale aj pre toho, kto pri tom počíta s pomocou našich skúsených kolegov,
 • kto chce flexibilnú investíciu,
 • kto si chce na základe svojich osobitných požiadaviek zabezpečiť ochranu prostredníctvom životného poistenia,
 • kto hľadá možnosť sporenia na svoje dôchodkové obdobie.

 

Investičné možnosti 

Voliteľné podielové fondy ponúkajú viaceré možnosti s nízkym ale aj vysokým rizikom. Pri vytvorení svojich vlastných portfólií poskytujeme našim klientom modelové portfóliá zostavené našimi odborníkmi. Podielové fondy odporúčané v jednotlivých portfóliách a ich miera je iba návrhom, môžete ich vziať do úvahy, ale samozrejme si môžete vytvoriť od toho odlišné, osobitné riešenie.
 
Širokospektrálna poistná ochrana

V prípade smrti poisteného sa naša spoločnosť zaväzuje v zmysle poistných podmienok uhradiť oprávnenej osobe dve sumy: okrem aktuálnej nasporenej sumy aj rizikovú poistnú sumu (1200 Eur) oprávnenej osobe v zmysle poistných podmienok. Na základe výberu z našich balíkov pripoistení s výhodným poistným môžete vytvoriť poistnú ochranu na základe Vašich požiadaviek v záujme toho, aby realizácia Vašich cieľov nebola ohrozovaná nečakanými udalosťami. Balíky môžu byť uzatvorené aj na základe zjednodušeného ohodnotenia zdravotného rizika a na základe Vašich rozhodnutí sa môže byť poistné plnenie aj zviacnásobné.

Zaujímavosťou investičných služieb sú tzv. Služby Monitoring výnosu, ktorých cieľom je ochrana investícií našich klientov aj za neistých okolností.


Služba Stop-loss

Služba Stop-loss je vynikajúcim nástrojom na to, aby ste obmedzili stratu vyplývajúcu z prípadného poklesu kurzu zvoleného podielového fondu, kým môžete získať neobmedzený podiel v prípade rastu kurzu. Pokiaľ pokles kurzu podielového fondu prekročí určitú úroveň, príkaz Služby Stop-loss sa aktivuje a jeho podielové jednotky sa presunú do najbezpečnejšieho podielového fondu.
Služba Lovec výnosu

 
Cieľom Služby Lovec výnosu je, aby ste po výdatnom poklese na burze (ktorému ste sa vyhli vďaka aktivácie príkazu Služby Stop-loss), nezmeškali opätovné   zvýšenie. Pokiaľ rast kurzu pôvodného podielového fondu prekročí vopred určenú hraničnú hodnotu, zmeníme vami nasporenú sumu do pôvodného   podielového fondu.
Služba Ochrana zisku

 
Cieľom Služby Ochrana zisku je, aby ste dosiahnutý zisk alebo jeho časť umiestnili bezpečne, teda aby ste neriskovali budúcu stratu už dosiahnutého zisku.   Pokiaľ miera nasporených prostriedkov dosiahne už vopred definovanú úroveň zisku, časť zisku alebo jeho celok premiestníme do nášho najbezpečnejšieho   podielového fondu, ktorý ho uchráni pred vplyvmi budúcich poklesov kurzu.
Balík pre predvídavých
Tento balík odporúčame tým, ktorí sa chcú pripraviť aj na neočakávané udalosti.

Ponúkame ho pre prípad:
 • nemocničnej starostlivosti vyplývajúcej z úrazu alebo choroby
 • operácie vyplývajúcej z úrazu alebo choroby
 • smrti
 • úrazu s následkom invalidity
 • úrazu s následkom smrti
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade kritickej choroby, resp. smrti

 


Balík pre aktívnych
Ak patríte k tým, ktorým ostatní závidia životné tempo a prajete si vytvoriť zvýšenú ochranu.

Poistite sa pre prípad:
 • operácie vyplývajúcej z úrazu alebo choroby – so zvýšenou platbou
 • smrti 
 • úrazu s následkom invalidity
 • úrazu s následkom smrti

 

 

 
Balík pre zodpovedných

Toto pripoistenie Vám odporúčame v prípade, ak životná úroveň rodiny závisí vo veľkej miere od Vás.

Postarajte sa o svojich blízkych aj v prípade:
 • nemocničnej starostlivosti vyplývajúcej z úrazu alebo choroby
 • operácie vyplývajúcej z úrazu alebo choroby
 • smrti
 • úrazu s následkom smrti
 • úrazu s následkom invalidity
 • vážnej choroby

 


Balík pre zdravie
Ak je pre Vás zdravie prioritou, neváhajte a poistite sa pre prípad:
 • nemocničnej starostlivosti vyplývajúcej z choroby
 • operácie vyplývajúcej z choroby
 • smrti

Archívne dokumenty na stiahnutie

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.