Neživotné poistenie

Viac informácií o tom, ako nahlásiť škodovú udalosť a aké doklady k tomu budete potrebovať pre produkty Povinné zmluvné poistenie, Havarijné poistenie Bezpečná jazda, Cestovné poistenie a Poistenie nehnuteľností a domácností Bezpečný domov.

Ak dôjde k vzniku škodovej udalosti, sme väčšinou bezradní a nevieme, na koho sa obrátiť, čo podniknúť, aby naše poistenie, uzatvorené pre prípad ťažkostí, skutočne zmiernilo naše materiálne straty. Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie a rady, ako postupovať v prípade škodovej udalosti. 

V záujme jednoduchšej a účinnejšej administrácie by sme vás radi oboznámili s dôležitými informáciami, vďaka ktorým sa urýchli proces likvidácie škôd poistenia motorových vozidiel. V prípade nehody alebo poruchy vášho vozidla volajte nonstop asistenčnú službu Groupama Assistance na telefónnom čísle +421 2 208 54 504. Asistenčná centrála bude od vás vyžadovať číslo vašej poistnej zmluvy, preto ho majte vždy poruke. Nezabudnite, že škodovú udalosť musíte následne nahlásiť aj poisťovni.
 

Dokumenty potrebné na nahlásenie škodovej udalosti nájdete na konci tejto stránky.


Ako postupovať v prípade škôd z povinného zmluvného poistenia (PZP) ? 
 
AKO A KDE MÔŽEM NAHLÁSIŤ ŠKODOVÚ UDALOSŤ?
 
Chcem nahlásiť škodovú udalosť ONLINE.
 
Zaslaním správy o nehode na e-mailovú adresu info@groupama.sk.
 
Osobne v ktoromkoľvek klientskom centre poisťovne.

Telefonicky na čísle Call centra + 421 2 208 54 208.

Všetky chýbajúce dokumenty, potrebné k vyšetreniu škodovej udalosti, pošlite elektronicky na adresu info@groupama.sk alebo poštou na adresu: Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, P.O.Box 32, 820 05 Bratislava 25. 

ČO POVAŽUJEME ZA ŠKODU Z PZP?

Za škodu PZP považujeme škodu spôsobenú cudzím motorovým vozidlom. Poisťovňa je povinná prevádzkovateľovi poškodeného motorového vozidla uhradiť škodu spôsobenú počas prevádzky motorového vozidla v zmysle zákona o povinnom zmluvnom poistení.

KEDY NAHLÁSIŤ ŠKODOVÚ UDALOSŤ?

V zmysle platných právnych predpisov osoba, oprávnená na nárokovanie poistného plnenia, je povinná bezodkladne písomne oznámiť poisťovni škodovú udalosť. Ak škoda vznikla na území Slovenskej republiky, najneskôr do 15 dní od vzniku škody, v prípade škody mimo územia Slovenskej republiky, najneskôr do 30 dní. V oznámení sa musí uviesť skutočný dôvod, príčina vzniku škody a jej následky, ďalej je potrebné priložiť dokumenty, ktoré poisťovňa vyžaduje.

AKÉ INFORMÁCIE A ÚDAJE SÚ POTREBNÉ K NAHLÁSENIU ŠKODY?
 • Miesto a dátum vzniku škodovej udalosti.
   
 • Popis škodovej udalosti.
   
 • Evidenčné číslo poškodeného motorového vozidla.
   
 • Typ poškodeného motorového vozidla.
   
 • Meno, adresa, telefónne číslo vlastníka motorového vozidla, ktorý je uvedený v osvedčení o evidencii vozidla.
   
 • Evidenčné číslo motorového vozidla, ktoré škodu spôsobilo.
   
 • Meno osoby, ktorá škodu spôsobila (majiteľ, vodič motorového vozidla).
   
 • Informáciu, či bola škoda nahlásená polícii.
   
 • Údaje vami žiadaného miesta obhliadky poškodeného motorového vozidla.
   
 • Kontaktná osoba a telefónne číslo.

AKÉ DOKUMENTY BUDETE POTREBOVAŤ K VYSPORIADANIU ŠKODY?
 • Na mieste vyplnená a podpísaná správa o nehode.
   
 • Vyplnené a podpísané oznámenie škodovej udalosti na motorovom vozidle.
   
 • Kópia osvedčenia o evidencii vozidla.
   
 • Kópia vodičského preukazu vodiča poisteného vozidla v čase vzniku škodovej udalosti (v prípade zaparkovaného motorového vozidla nie je potrebná).
   
 • Kópia občianskeho preukazu vlastníka motorového vozidla.
   
 • V prípade obmedzenia vlastníckych práv splnomocnenie od financovateľa (leasingová spoločnosť, banka) na prevzatie poistného plnenia. Uvedené dokumenty sú potrebné v každom prípade, ale poisťovňa môže vyžadovať aj ďalšie.

DOPRAVNÁ NEHODA NA CESTÁCH

Účastník dopravnej nehody (každá osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode, teda často krát i svedok, okolo idúce vozidlo, či chodec) je povinný nehodu nahlásiť polícii v nasledovných prípadoch:
 • Ak bolo nehodou spôsobené usmrtenie alebo zranenie osôb.
   
 • Ak sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie.
   
 • Ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca sumu: 3 983 EUR.

Odporúčame, aby ste trvali na príchode hliadky Policajného zboru, ak sa navzájom neviete dohodnúť na tom, kto je zodpovedný za vznik dopravnej nehody alebo ak sa domnievate, že niektorá zo zúčastnených osôb je pod vplyvom alkoholu. Ak sa rozhodnete, že políciu k nehode nezavoláte, odporúčame, aby ste o nehode vždy všetko zaznamenali (zapíšte si údaje účastníkov nehody a poškodených vozidiel, číslo poistných zmlúv, informácie o nehode) a nehodu dostatočne zdokumentovali (fotografie nehody).  

KEDY MÔŽETE ZAČAŤ S OPRAVOU MOTOROVÉHO VOZIDLA?

Stav poškodeného motorového vozidla je možné zmeniť len po uskutočnení obhliadky motorového vozidla, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

PRIEBEH OBHLIADKY VOZIDLA

Poverený technik poisťovne, vykonávajúci obhliadky škôd vás bude do 24 hodín od nahlásenia a registrácie škody kontaktovať. Obhliadka škody sa uskutoční na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. Technik počas obhliadky poškodeného motorového vozidla vyhotoví fotodokumentáciu a vystaví zápis o poškodení motorového vozidla, ktorého jeden exemplár odovzdá vám. Prosíme vás, aby ste si tento zápis starostlivo uschovali! Technik v zápise vždy označí, či je možné motorové vozidlo hospodárne opraviť alebo nie. Ak je to možné, môže sa začať jeho oprava. V prípade, ak na obhliadke nie je možné zistiť, či sa dá vozidlo hospodárne opraviť, je potrebné doručiť aj cenovú ponuku opravy technikovi/TECHCAR Slovakia s. r. o. Všetky dokumenty, potrebné k vyšetreniu škodovej udalosti, ktoré máte v čase obhliadky k dispozícii, prosíme, odovzdajte technikovi

KEDY JE POTREBNÉ ŽIADAŤ DOOBHLIADKU?

Pri určení sumy poistného plnenia sú zvlášť dôležité informácie zaznamenané v zápise o poškodení motorového vozidla, lebo poistné plnenie uhrádza len náklady súvisiace s poškodeniami zaznamenanými v zápise. Ak si počas opravy všimne automechanik poškodenie, ktoré nebolo zaznamenané v zápise, žiadajte doobhliadku vozidla. Odporúčame ju žiadať telefonicky na čísle nášho Call centra +421 2 208 54 208.

AKÉ SÚ PODMIENKY POISTNÉHO PLNENIA?

Podmienkou vyplatenia poistného plnenia je v každom prípade povinné zmluvné poistenie, platné v čase vzniku škodovej udalosti, poistné krytie, technická identifikácia danej škody a oprávnenie na uplatnenie nároku na poistné plnenie.

POISTNÉ PLNENIE V PRÍPADE TOTÁLNEJ ŠKODY MOTOROVÉHO VOZIDLA

Ak je oprava motorového vozidla nehospodárna, hovoríme o totálnej škode. V tomto prípade sa uhradí hodnota motorového vozidla v čase vzniku škody, znížená o hodnotu vraku. Našim klientom chceme pomôcť v odpredaji vraku, preto v prípade potreby, zaobstaráme ponuku na jeho kúpu od firiem zaoberajúcich sa obchodovaním s vrakmi. O cene písomne informujeme majiteľa zapísaného v osvedčení o evidencii vozidla. Pri určení sumy poistného plnenia berieme do úvahy tieto ponuky na kúpu. Poškodeným motorovým vozidlom, samozrejme, v každom prípade disponuje poškodený, pričom je jeho povinnosťou zabrániť tomu, aby sa miera škody zvyšovala. .

KEDY UHRADÍ POISŤOVŇA FAKTÚRU/ÚČET ZA PREPRAVU MOTOROVÉHO VOZIDLA?

Môže sa stať, že sa vozidlo poškodilo do takej miery, že nie je schopné ďalšej jazdy (napr. diera na chladiči, zlomená súčiastka podvozku atď.). Poisťovňa v tomto prípade uhradí nevyhnutné a výpočtami odôvodnené prepravné náklady do najbližšieho servisu. V takom prípade vám pomôžu naše asistenčné služby na telefónnom čísle +421 2 208 54 504.

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE FINANCOVANÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL?

Ak je poškodené motorové vozidlo financované formou leasingu, naša poisťovňa bude kontaktovať danú leasingovú spoločnosť a vyžiada si všetky potrebné dokumenty priamo od leasingovej spoločnosti. 

AKÝM SPÔSOBOM SA POSKYTUJE POISTNÉ PLNENIE?

Poistné plnenie poskytujeme podľa požiadavky klienta:
 • poštovým poukazom,
   
 • bankovým prevodom (ak disponujete bežným účtom, prosíme vás, aby ste pri nahlásení škody tento účet označili na oznámení škodovej udalosti na motorovom vozidle, tým sa môže urýchliť vyplatenie škody),
   
 • prevodom sumy poistného plnenia na účet servisu (len na základe splnomocnenia na prevzatie peňazí).
AKO A KDE MÔŽEM NAHLÁSIŤ ŠKODOVÚ UDALOSŤ?
 
Chcem nahlásiť škodovú udalosť ONLINE.
 
Zaslaním správy o nehode na e-mailovú adresu info@groupama.sk.
 
Osobne v ktoromkoľvek klientskom centre poisťovne.

Telefonicky na čísle Call centra + 421 2 208 54 208.

KEDY NAHLÁSIŤ ŠKODOVÚ UDALOSŤ?

Škodovú udalosť je potrebné nahlásiť bez zbytočného odkladu.
 
Dokumenty potrebné na nahlásenie škodovej udalosti nájdete na konci tejto stránky.


AKÉ INFORMÁCIE A ÚDAJE SÚ POTREBNÉ K NAHLÁSENIU ŠKODY?
 

 • Miesto a dátum vzniku škodovej udalosti.
   
 • Popis škodovej udalosti.
   
 • Evidenčné číslo poškodeného motorového vozidla.
   
 • Typ poškodeného motorového vozidla.
   
 • Meno, adresa, telefónne číslo majiteľa zapísaného v technickom preukaze poškodeného motorového vozidla.
   
 • Policajná správa, ak bola vyhotovená.
   
 • Údaje vami žiadaného miesta na vykonanie obhliadky poškodeného motorového vozidla.
   
 • Kontaktná osoba a jej telefónne číslo.

AKÉ DOKUMENTY BUDETE POTREBOVAŤ K VYSPORIADANIU ŠKODY?

V prípade poškodenia alebo zničenia vozidla z dôvodu nárazu, resp. stretu vozidla:

 
 •  Vyplnené a podpísané oznámenie škodovej udalosti z poistenia motorového vozidla.
   
 •  Kópia vodičského preukazu vodiča poisteného vozidla v čase vzniku škodovej udalosti (v prípade zaparkovaného vozidla nie je potrebná).
   
 •  Kópia osvedčenia o evidencii vozidla.
   
 •  V prípade obmedzenia vlastníckych práv splnomocnenie od financovateľa (leasingová spoločnosť, banka) na prevzatie poistného plnenia.
   
 •  V prípade krádeže (odcudzenia vozidla).
   
 •  Vyplnené a podpísané oznámenie škodovej udalosti z poistenia motorového vozidla.
   
 •  Osvedčenie o evidencii motorového vozidla/fotokópia osvedčenia o vyradení motorového vozidla z evidencie.
   
 •  Policajné oznámenie.
   
 •  Rozhodnutie o prerušení vyšetrovania, o čiastočnom upustení od vyšetrovania alebo o ukončení vyšetrovania.
   
 •  Všetky kľúče a diaľkové ovládače od motorového vozidla.
   
 •  Servisná kniha.
   
 •  V prípade obmedzenia vlastníckych práv splnomocnenie od financovateľa (leasingová spoločnosť, banka) na prevzatie poistného plnenia.
   
 •  Horeuvedené dokumenty sú potrebné v každom prípade, ale poisťovňa môže požadovať aj ďalšie.


KEDY MÔŽETE ZAČAŤ S OPRAVOU MOTOROVÉHO VOZIDLA?

Stav poškodeného motorového vozidla je možné zmeniť len po uskutočnení obhliadky motorového vozidla, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

PRIEBEH OBHLIADKY VOZIDLA

Poverený technik poisťovne, vykonávajúci obhliadky škôd vás bude do 24 hodín od nahlásenia a registrácie škody kontaktovať. Obhliadka škody sa uskutoční na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. Technik počas obhliadky poškodeného motorového vozidla vyhotoví fotodokumentáciu a vystaví zápis o poškodení motorového vozidla, ktorého jeden exemplár odovzdá vám. Prosíme vás, aby ste si tento zápis starostlivo uschovali! Technik v zápise vždy označí, či je možné motorové vozidlo hospodárne opraviť alebo nie. Ak je to možné, môže sa začať jeho oprava. V prípade, ak na obhliadke nie je možné zistiť, či sa dá vozidlo hospodárne opraviť, je potrebné doručiť aj cenovú ponuku opravy technikovi/TECHCAR Slovakia s. r. o. Všetky dokumenty, potrebné k vyšetreniu škodovej udalosti, ktoré máte v čase obhliadky k dispozícii, prosíme, odovzdajte technikovi

KEDY JE POTREBNÉ ŽIADAŤ DOOBHLIADKU?

Pri určení sumy poistného plnenia sú zvlášť dôležité informácie zaznamenané v zápise o poškodení motorového vozidla, lebo poistné plnenie uhrádza len náklady súvisiace s poškodeniami zaznamenanými v zápise. Ak si počas opravy všimne automechanik poškodenie, ktoré nebolo zaznamenané v zápise, žiadajte doobhliadku vozidla. Odporúčame ju žiadať telefonicky na čísle nášho Call centra +421 2 208 54 208.

AKÉ SÚ PODMIENKY POISTNÉHO PLNENIA?

Podmienkou vyplatenia poistného plnenia je v každom prípade platne uzatvorená poistná zmluva v čase vzniku škodovej udalosti, poistné krytie, technická identifikácia danej škody a oprávnenie na uplatnenie nároku na poistné plnenie.


POISTNÉ PLNENIE V PRÍPADE TOTÁLNEJ ŠKODY MOTOROVÉHO VOZIDLA:

Ak je oprava motorového vozidla nehospodárna, hovoríme o totálnej škode. V tomto prípade sa uhradí hodnota motorového vozidla v čase vzniku škody, znížená o hodnotu vraku. Našim klientom chceme pomôcť v odpredaji vraku, preto v prípade potreby, zaobstaráme ponuku na jeho kúpu od firiem zaoberajúcich sa obchodovaním s vrakmi. O cene písomne informujeme majiteľa zapísaného v osvedčení o evidencii vozidla. Pri určení sumy poistného plnenia berieme do úvahy tieto ponuky na kúpu. Poškodeným motorovým vozidlom, samozrejme, v každom prípade disponuje poškodený, pričom je jeho povinnosťou zabrániť tomu, aby sa miera škody zvyšovala. .

KEDY UHRADÍ POISŤOVŇA FAKTÚRU/ÚČET ZA PREPRAVU MOTOROVÉHO VOZIDLA?

Môže sa stať, že sa vozidlo poškodilo do takej miery, že nie je schopné ďalšej jazdy (napr. diera na chladiči, zlomená súčiastka podvozku atď.). Poisťovňa v tomto prípade uhradí nevyhnutné a výpočtami odôvodnené prepravné náklady. Je dôležité vedieť, že havarijné poistenie vo svojich podmienkach obmedzuje mieru poistného plnenia za prepravu. Preto vás žiadame, aby ste si dôkladne prečítali podmienky havarijného poistenia.

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE FIN ANCOVANÝ CH MOTOROVÝCH VOZIDIEL?

Ak je poškodené motorové vozidlo financované formou leasingu, naša poisťovňa bude kontaktovať danú leasingovú spoločnosť a vyžiada si všetky potrebné dokumenty priamo od leasingovej spoločnosti. 

AKÝM SPÔSOBOM SA POSKYTUJE POISTNÉ PLNENIE?

Poistné plnenie poskytujeme podľa požiadavky klienta:

 • poštovým poukazom,
   
 • bankovým prevodom (ak disponujete bežným účtom, prosíme vás, aby ste pri nahlásení škody tento účet označili na oznámení škodovej udalosti na motorovom vozidle, tým sa môže urýchliť vyplatenie škody),
   
 • krycím listom (vystaví ho poisťovňa na základe faktúry servisu, je v ňom uvedené, akú čiastku zaplatí poisťovňa a akú doplatí klient).

 

AKO A KDE MÔŽEM NAHLÁSIŤ ŠKODOVÚ UDALOSŤ?
 
Chcem nahlásiť škodovú udalosť ONLINE.
 
Elektronicky na e-mailovej adrese info@groupama.sk.
 
Osobne v ktoromkoľvek klientskom centre poisťovne.

Telefonicky na čísle Call centra + 421 2 208 54 208.

AKO POSTUPVAŤ V PRÍPADE LEKÁRSKEHO OŠETRENIA?
Ak nastala škodová udalosť, volajte 24-hodinovú asistenčnú službu na čísle +420 2 96 33 96 33.
Ak ste odkázaný na neodkladnú lekársku starostlivosť, vyhľadajte najbližšieho lekára, ktorý Vám (po predložení dokladu o poistení) poskytne ošetrenie. Môže sa stať, že lekár neprijme Vami predložené poistenie a náklady ošetrenia ste nútený po ošetrení vyrovnať. V tomto prípade vyžiadajte od lekára originál účtu, doklad o jeho zaplatení a originál lekárskej správy s diagnóznou. Náklady vyšetrenia budú preplatené na základe týchto dokumentov v súlade s poistnými podmienkami. V prípade nemocničnej starostlivosti sa ihneď obráťte na našu asistenčnú službu, aby Vás náklady nemocničnej starostlivosti priamo nezaťažili. Nezabudnite škodovú udalosť bez zbytočného odkladu nahlásiť aj poisťovni prostredníctvom Call centra na čísle 02/ 208 54 208 následne písomne pošlite oznámenie poistnej udalosti, resp. príslušné dokumenty na adresu: Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, P.O.Box 32, 820 05 Bratislava 25.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU?
Prosíme Vás, aby ste sa v prípade škody, ktorú ste spôsobili inému a za ktorú zodpovedáte, čo najskôr obrátili na našu asistenčnú službu (napr.: zranenie spôsobené tretej osobe).

ČO ROBIŤ V PRÍPADE STRATY BATOŽINY?
Ak sa Vám počas cesty stratí batožina, prosíme, nahláste to čo najskôr cestovnej kancelárii a žiadajte zo strany spoločnosti zabezpečujúcej prepravu, vyplnenie potrebných tlačív. Ak bola batožina ukradnutá, nahláste to polícii a vyžiadajte policajné hlásenie a zápisnicu o prípade, kde sú po položkách rozpísané ukradnuté predmety. Ak lietadlo mešká alebo ste nedostali späť batožinu, tiež žiadajte potvrdenie o prípade od leteckej spoločnosti. Po návrate na územie Slovenskej republiky telefonicky nahláste škodu prostrendíctvom Call centra na čísle 02/ 208 54 208 a následne písomne pošlite oznámenie poistnej udalosti, resp. príslušné dokumenty na adresu: Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, P.O.Box 32, 820 05 Bratislava 25.


 
Po zistení poistnej udalosti sa presvedčte o tom, či nenastalo priame ohrozenie života. Ak je pravdepodobné, že bolo spôsobené zranenie osôb, najdôležitejšou úlohou je ohlásenie prípadu záchrannej službe na čísle tiesňového volania 112. V prípade škôd vzniknutých na budovách a nehnuteľnostiach je potrebné vykonať potrebné opatrenia v záujme toho, aby sa škoda nerozšírila. Nevystavujte pritom nebezpečenstvu Váš život a zdravie!
Prosíme Vás, aby ste si pred nahlásením nároku na poistné plnenie v záujme úplnej informovanosti, vždy prečítali príslušné platné poistné podmienky. V prípade poistnej udalosti volajte asistenčnú službu Garancia-24 na telefónnom čísle +421 2 208 54 505, ktorá Vám je k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku. Operátor bude od Vás vyžadovať číslo poistnej zmluvy, preto ho majte vždy poruke.
Nezabudnite, že poistnú udalosť musíte následne nahlásiť aj poisťovni!
 
AKO A KDE MÔŽEM NAHLÁSIŤ ŠKODOVÚ UDALOSŤ?
 
Chcem nahlásiť škodovú udalosť ONLINE.
 
Elektronicky na e-mailovej adrese info@groupama.sk.
 
Osobne v ktoromkoľvek klientskom centre poisťovne.

Telefonicky na čísle Call centra + 421 2 208 54 208.


KEDY NAHLÁSIŤ ŠKODOVÚ UDALOSŤ?
V zmysle platných právnych predpisov je osoba oprávnená na nárokovanie poistného plnenia, povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni škodovú udalosť.

KEDY MÔŽEM NAPRAVIŤ ŠKODU?
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že stav poškodeného majetkového predmetu je možné pred obhliadkou zmeniť iba do tej miery, ktorá je potrebná pre zmiernenie škody. Ak sa kvôli väčšej zmene stanú dôležité okolnosti nevyjasniteľnými, povinnosť plnenia poisťovne sa môže stať nepreukázateľnou. Samozrejme, zmiernenie škody je pre každého dôležité, preto Vás žiadame, napr. v prípade prasknutia potrubia zastavte unikanie vody, ale pred obhliadkou vybúranú časť steny nezamurovali!

AKÉ INFORMÁCIE A ÚDAJE SÚ POTREBNÉ K NAHLÁSENIU ŠKODY?
Pri nahlásení škody sú potrebné nasledujúce údaje:
 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej si budete uplatňovať nárok na poistné plnenie
 • osobné údaje poistníka/poisteného/poškodeného (meno, adresa, telefónne číslo)
 • miesto, čas vzniku škodovej udalosti a jej krátky popis
 • Vami odhadovaná suma škody
 • vymenovanie majetkových predmetov, ktorých sa škoda týka
 • názov opatrení realizovaných zo strany úradov, ak sa uskutočnili (napr. požiarnici, polícia)
Prosíme Vás, aby ste pri písomnom nahlásení, uviedli Vaše telefónne číslo a aj telefónne číslo poškodeného, aby Vás mohli naši kolegovia po registrácii škody skontaktovať.

AKÉ ÚDAJE SÚ POTREBNÉ K VYSPORIADANIU ŠKODY?
K posúdeniu postnej udalosti ako škodovej udalosti, nároku na poistné plnenie a sumy poistného plnenia potrebujú pracovníci poisťovne, v závislosti od škodovej udalosti, rôzne dokumenty a potvrdenia. Skorým poskytnutím týchto písomností je možné urýchliť proces vysporiadania škody. V prípade všetkých poistných udalostí, pri ktorých bolo realizované úradné vyšetrenie na mieste (napr.: požiar, výbuch, vlámanie, atď.), sú potrebné dokumenty súvisiace s úradným vyšetrovaním.  Uvedené dokumenty je potrebné odovzdať poisťovni už pri nahlásení škody, v prípade, ak Vám vtedy ešte nie sú k dispozícii, doručiť ich čo najskôr znalcovi škôd na adresu: Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, P.O.Box 32, 820 05 Bratislava 25.
 

PRIEBEH OBHLIADKY MIESTA
Poverený technik poisťovne Vás skontaktuje do 24 hodín od nahlásenia a registrácie škody. Obhliadka škody sa uskutoční na mieste a v čase s Vami vopred dohodnutom. Počas registrácie škody náš znalec škôd vyhotoví fotodokumentáciu o majetkovom predmete a vystaví zápisnicu o registrácii škody, ktorej jeden exemplár odovzdá Vám. Prosíme Vás, aby ste si zápisnicu starostlivo uschovali!

AKÉ SÚ PODMIENKY POISTNÉHO PLNENIA?
Poisťovňa poskytne poistné plnenie do 15 dní od ukončenia prešetrenia nároku na poistné plnenie a obdržania všetkých potrebných dokumentov. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade, ak sa príslušná poistná zmluva vzťahuje na majetkový predmet, poskytnutý ako krytie úveru a poistná zmluva je doplnená o dodatok/klauzulu o krytí úveru, sumu poistného plnenia Vám môžeme vyplatiť iba na základe vyhlásenia o devinkulácii poistného plnenia zo strany banky, ktorá úver poskytla. Ak si úverová inštitúcia nárokuje celú sumu alebo časť sumy poistného plnenia, v tom prípade Vám sumu poistného plnenia nevyplatíme alebo vyplatíme iba nad rámec sumy poskytnutej banke.

PREMLČANIE PRÁVA NA POISTNÉ PLNENIE
Po vyplatení sumy poistného plnenia, ktoré bolo na základe výpočtu škody odsúhlasené oboma stranami, sa poistná udalolsť ukončí. Ak by ste po ukončení poistnej udalosti mali ďalšie prípadné nároky na poistné plnenie, pre tento prípad je možné postupovať nasledovne:
 • práva na plnenie z poistnej zmluvy pre poistenie majetku sa premlčia v lehote 4 rokov od vzniku poistnej udalosti, v prípade podnikateľského subjektu v lehote 5 rokov
 • práva na plnenie z poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti sa premlčí v lehote 2 rokov od zistenia škody, resp. nároku na náhradu škody, najneskôr po uplynutí 3 rokov od škodovej udalosti, s výnimkou úmyselne spôsobených škôd a škody na zdraví

 


 

Služby

Kliknite pre


    Platba poistného
   Hlásenie škodovej udalosti
    Stav mojej škodovej udalosti      
    Aktuálne kurzy

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.