Životné poistenie

Prosíme Vás, aby ste si pred nahlásením nároku na poistné plnenie, v záujme úplnej informovanosti, v každom prípade prečítali príslušné platné poistné podmienky.

Nahlásenie a posúdenie nároku na poistné plnenie v súvislosti s poisteniami sa uskutočňuje v poisťovni Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (ďalej ako „Groupama poisťovňa“).
V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s našimi službami sa, prosím, s dôverou obráťte na naše Call centrum na telefónnom čísle +421 2 208 54 208.

KDE A AKO MÔŽEM NAHLÁSIŤ NÁROK NA POISTNÉ PLNENIE?
Nárok na poistné plnenie môžete uplatniť pomocou vyplneného oznámenia, odoslaného na adresu: Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, P.O.Box 32, 820 05 Bratislava 25.


KOĽKO ČASU MÁM NA NAHLÁSENIE?
V zmysle platných právnych predpisov je osoba, uplatňujúca si nárok na poistné plnenie, povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni škodovú udalosť, predložiť skutočný dôvod, príčinu jej vzniku i následky, ďalej priložiť potrebné dokumenty, ktoré poisťovňa vyžaduje.


AKÉ DOKUMENTY SÚ POTREBNÉ PRE VYBAVENIE NÁROKU NA POISTNÉ PLNENIE?
Pre nahlásenie nároku na poistné plnenie musíte vyplniť náš formulár k uplatneniu nároku na poistné plnenie. Prosíme Vás, aby ste na oznámení vždy uviedli aj Vaše telefónne číslo, aby Vás naši kolegovia v prípade potreby mohli kontaktovať. Dokumenty potrebné k posúdeniu nároku sú nasledovné:

Poistenie splátok úveru_Pokyny k hláseniu poistnej udalosti - PDF
33 Kb

Úrazové poistenie k MPK_Pokyny k hláseniu poistnej udalosti - PDF
34,3 Kb

Oblúk života_Pokyny k hláseniu poistnej udalosti - PDF
33,2 Kb

 


 

 


 


 

Služby

Kliknite pre


    Platba poistného
   Hlásenie škodovej udalosti
    Stav mojej škodovej udalosti      
    Aktuálne kurzy

Groupama po celom svete

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.